โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพ

watshunkeaw

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมการผลิต ร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมการผลิต ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม อาทิ ฟังพระธรรมเทษนาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลป์ยาโณ) ตัวแทนนักศึกษาถวายปัจจัย และสิ่งของบริจาค และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาภายในวัดสวนแก้ว

shared on wplocker.com